خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسه پژوهشی پویندگان سبز، نهادی خصوصی است که با مجوز شماره 22/13/1589 مورخ 89/01/30 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند ب ماده 2 قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شروع به فعالیت نموده است. اساسنامه این گروه پژوهشی به تایید وزارت مذکور رسیده و پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، در روزنامه رسمی کشور آگهی شده است

:پست الکترونیکی برای تماس با مدیر مؤسسه پژوهشی

moharamnejad@gmail.com

moharamnejad@yahoo.com

moharamnejad@chmail.ir

مدیر مؤسسه -دکتر ناصر محرم نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتياز اين سايت و مطالب درج شده متعلق به گروه مديريت محيط زيست ميباشد.